Quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

   Ngày 25/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

   Nghị định có một số điểm mới đáng chú ý:

   - Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư, có hai vấn đề được đề cập:  
   - Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình;
   - Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
   - Điều chỉnh tổng mức đầu tư, thêm lý do để được điều chỉnh: Trường hợp đã sử dụng hết chi phí dự phòng, chủ đầu tư tổ chức xác định bổ sung khoản chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá khi chỉ số giá xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố từ khi thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh lớn hơn chỉ số giá sử dụng trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt.
   - Cấu trúc nghị định: bổ sung chương "Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng". (Không còn chương "Điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí")
   - Một số khái niệm mới: xuất hiện các khái niệm như dự toán gói thầu, chi phí hạng mục chung...
   - Phạm vi điều chỉnh: bổ sung, điều chỉnh tên gọi một số khái niệm như tổng mức đầu tư xây dựng (thay tổng mức đầu tư), dự toán xây dựng (bao gồm dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu xây dựng), chỉ số giá xây dựng (mới), chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (mới)...
   - Chi phí xây dựng, chi phí xây dựng gồm 4 khoản chi phí (chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường), không bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường(chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và chi phí trực tiếp khác đều được chuyển qua chi phí hạng mục chung)

   Trở lại